Call Us : 044 2374 2195
Mail Us : admin@iimmchennai.org

Past National President

Milestones

Past National President

I.A.M.M. – from 1975

1975.76 Mr. V Hariharan
1976.77 Late Mr. M Prabhakar
1977.79 Late Mr. M L Capoor
1979.80 Mr. J N Gupta
1980.82 Mr. S Sankaran
1982.83 Late Mr. H P Kanga

I.I.M.M. – from 1983

1983.85 Mr. A Dasgupta
1985.87 Mr. S Krishnaswamy
1987.89 Mr. H S Grewal
1989.91 Mr. J N Mallya
1991.93 Mr. A K Sharma
1993.94 Mr. C L Kapoor
1994.96 Mr. A Mathias
1996.98 Mr. Richard W Moras
1998.01 Mr. V K Jain
2001.03 Mr. A S Navadikar
2003.05 Mr. M K Bhardwaj
2005.07 Mr. S K Sharma
2007.09 Mr. B.V. Iyer
2009.11 Mr. Suresh Kumar Sharma
2011.13 Mr. C Subbakrishna
2013-15 Mr. Lalbhai P Patel
2015-17 Mr.O.P.Longia
2017-19 Mr. G K Singh
2019-21 Mr. J. Ravi Shankar
Announcements