Call Us : 044 2374 2195
Mail Us : admin@iimmchennai.org

Past Branch Chairmen

Milestones

Past Branch Chairmen

1965.67 Mr. N Ramamurthy
1967.69 Mr. R Sundararaman
1969.71 Mr. S A Padmanabhan
1971.72 Mr. A V Sambasivam
1972.73 Mr. C Parthasarathy
1973.74 Mr. K S C Iyer
1974.75 Mr. G Bhaskaran
1974.75 Mr. V Hariharan
1975.77 Mr. M R Gangolli
1977-78 Mr. B S Dass
1978.79 Dr. S Ramani
1979.81 Mr. A K Raghunathan
1981-82 Mr. N Subramanian
1982.83 Mr. R V Ramakrishnan
1983.84 Mr. N Sivaramakrishnan
1984.85 Mr. N S Sivaraman
1985.86 Mr. C S Vijayaraghavan
1986.87 Mr. S Krishnasamy
1987.88 Dr. V Srinivasan
1988.89 Capt. N R Sangameswaran
1989.90 Mr. S Sridhar
1990-91 Mr. K S Rao
1991.92 Mr. S Ranganathan
1992.93 Mr. K Seetharaman
1993.94 Mr. T V Hariharan
1994.95 Mr. A Augustine
1995.96 Mr. Babu Alexander
1996.97 Sqn Ldr. P Lawrence
1997.98 Mr. Bijosh Koshy
1998.99 Mr. M Ajith
1999.01 Mr. Joshy Joseph
2001.03 Mr. M Sundaram
2003.05 Mr. T N Srinivasan
2005.07 Mr. Anil P Aggarwal
2007-09 Mr. J. Govindarajan
2009-11 Mr. N. Swayambhu
2011-13 Mr. V Seetharaman
2013-15 Mr. T A B Barathi
2015-17 Mr.P.Y.Venkateswaran
2017-19 Mr.N.Swayambhu
Announcements